• ştiri
 • invitaţi
 • galerie

 • informaţii utile
  • târg
  • cazare
  • restaurante
 • organizatori
 • parteneri
 • contact

 • hartă
         târg
Data semnării contractului pentru firmele care au participat la licitaţia pentru ocuparea domeniului public cu ocazia târgului de Zilele Sfântu Gheorghe 24-26 aprilie 2009, pentru standuri de comerţ cu amănuntul.

Anexa: Programarea firmelor participante pentru alegerea locului şi perfectarea contractuluiPrimăria municipiului Sf. Gheorghe
Organizează LICITAŢIE pentru ocuparea domeniului public cu ocazia târgului de Zilele Sfântului Gheorghe 24-26 aprilie 2009, pentru standuri de comerţ cu amănuntul.

Ofertele în plicuri sigilate vor fi depuse până în data de 10 aprilie 2009, orele 10 la sediul Primăriei Sf. Gheorghe, Biroul Relaţii cu Publicul.

Informaţii suplimentare la telefon 0267-316365 sau 0367-401911. Regulamentul licitaţiei, harta târgului, formularele se găsesc la biroul de relaţii cu publicul al Primăriei municipiului, la sediul Tega S.A. (str. Crângului, nr. 1) sau pe paginile www.sfantugheorgheinfo.ro, www.sepsiszentgyorgyinfo.ro.MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 53/2009

cu privire la instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2009

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – (1) Se stabileşte perioada de desfăşurarea a Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2009, pentru data de 24-26 aprilie.
(2) Se aprobă planul de amenajare al Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2009, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. - Se stabilesc taxele speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public din centrul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2009, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 3. – “Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe 2009” va fi coordonat de funcţionarul împuternicit prin dispoziţie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pieţelor.
    ART. 4. – Dreptul de ocupare a domeniului public pentru standuri de comerţ cu amănuntul se dobândeşte în baza licitaţiei organizată conform regulamentului de licitaţie, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă,
    ART. 5. - Veniturile realizate în baza prezentei hotărâri se vor utiliza exclusiv prin Casa de Cultură a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru suportarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 6.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează Czimbalmos Kozma Csaba, administratorul public al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2009

 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                        Keresztély Irma                                                                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                                                                                Kulcsár Tünde


Standuri de comerţ cu amănuntul:

Taxe

Regulamentul licitaţiei

Contract

Formular de ofertă
2019 © - Zilele Sfântul Gheorghe 2009 -